Privacy

Privacyverklaring

‘Begeleid Opruimen’ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

‘Begeleid Opruimen’

info@begeleidopruimen.nl

www.begeleidopruimen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

‘Begeleid Opruimen’ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze

diensten omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

In voorkomende gevallen:

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Bankrekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op

deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens door  ‘Begeleid Opruimen’ en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om

de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een

ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@begeleidopruimen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een

kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het

paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,

op uw verzoek.

‘Begeleid Opruimen’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via

de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/

tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

‘Begeleid Opruimen’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat

uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op via info@begeleidopruimen.nl